Regionale samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie

Anticipeer op te verwachten symptomen die refractair kunnen worden. Ga vroegtijdig in gesprek met de patiënt en diens naasten over het verloop en wensen in de terminale fase. Maak het verschil duidelijk tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Maak gebruik van de publieksfolder Palliatieve sedatie van de Vereniging Integrale Kankercentra (VIKC), te bestellen bij VIKC via 030-234 37 80, vikc@vikc.nl.

Definitie: Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Doel is het lijden te verlichten. Het bewustzijn verlagen is een middel om dat te bereiken. Het is van groot belang dat de palliatieve sedatie op de juiste indicatie, proportioneel en adequaat wordt toegepast. Niet de mate van bewustzijnsverlaging, maar de mate van symptoomcontrole bepaalt de dosering, de combinatie en de duur van de inzet van de medicamenten.
Ter ondersteuning van de besluitvorming over palliatieve sedatie kan door de hoofdbehandelaar gebruik gemaakt worden van het Regionaal Consultatieteam. Het Regionaal Consultatieteam geeft telefonische ondersteuning aan artsen en verpleegkundigen/verzorgenden bij pecifieke, patiëntgebonden vragen over palliatieve zorg. Het team wordt gevormd door een groep consulenten met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorgverlening. Het Regionaal Consultatieteam is dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur, via 0900 - 297 16 16.
In een situatie waarin sedatie wordt overwogen, moet worden nagegaan of aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan: refractaire symptomen, levensverwachting < 2 weken, voldoende expertise, overeenkomstig wensen van patiënt. De behandelaar maakt als onderleggers gebruik van de KNMG richtlijn palliatieve sedatie (www.knmg.artsennet.nl) / VIKC richtlijn palliatieve sedatie (www.pallialine.nl).
Voor palliatieve sedatie zijn een aantal aandachtspunten te onderscheiden: voorbereiding en aanvullende maatregelen, afspraken over continuïteit van zorg vooraf en tijdens palliatieve sedatie, start en planning evaluatiemomenten palliatieve sedatie, uitvoering en nzet medicatie palliatieve sedatie, communicatie met naasten tijdens de palliatieve sedatie, verslaglegging en overdracht, zorg voor naasten en zorgenden. Er is een regionaal kaartje palliatieve sedatie ontwikkeld met daarin samengevat de belangrijkste andachtspunten. Dit document is in te zien via www.netwerkpalliatievezorg.info (netwerk palliatieve zorg).
De refractaire symptomen en de levensverwachting vormen de basis voor het moment waarop de palliatieve sedatie wordt gestart. Het besluit te starten met palliatieve sedatie mag alleen genomen worden door een arts. Indicatie, argumentatie en besluitvorming over alliatieve sedatie bij voorkeur in overleg met behandelend team. Ter ondersteuning/consultatie kan, naast het PAT, gebruik gemaakt worden van onderstaande instanties/functies:

 • Specialistisch team Thuiszorg Pantein
  Dit team bestaat uit verpleegkundigen die kennis en ervaring hebben met technische handelingen op het gebied van palliatieve zorg. De verpleegkundigen worden ingeschakeld bij het toedienen van medicatie en/of voeding via een infuuspomp en of andere verpleegtechnische handelingen. Het team is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, via 06 - 13 17 96 75. Let op: in de randgemeenten van de regio heeft men soms te maken met het VTT team van Vivent, te bereiken via 0900 - 515 25 35.

 • Huisartsenpost ’s-Hertogenbosch-Oss-Veghel (HOV)
  Voor dringende medische hulp gedurende de avond-, nacht- en weekenduren is de huisartsenpost bereikbaar via 0900 - 88 60. Ook in het beleid palliatieve zorg gedurende ANW-uren zijn afspraken gemaakt over palliatieve sedatie. Voor meer informatie www.huisartsenpost-hov.nl.

 • RegioApotheek in Bernhoven
  RegioApotheek in Bernhoven is van 8.00 uur tot 17.00 uur open. Tussen 17.00 uur en 8.00 uur uitsluitend voor spoedrecepten.

 • Dienstapotheek Oss (regio Maasland)
  In de regio Maasland hebben de apotheken een dienstregeling, waarbij voor de hele regio Maasland beurtelings één van de 4 Osse apotheken bereikbaar is voor spoedeisende recepten buiten de normale openingstijden van de eigen apotheek.

Na het overlijden is zorg voor naasten en (ver)zorgenden gewenst.

 • Naasten: aandacht, ondersteuning en begeleiding, maar ook, informatie en (herhaalde) uitleg aan naasten zijn essentieel voor een goed beloop van de palliatieve sedatie en uiteindelijk een goed afscheid.

 • Zorg voor (ver)zorgenden vraagt om goede communicatie, reflectie en begeleiding van hulpverleners onderling. Gezamenlijke aandacht en reflectie op het gehele proces werkt signalerend, verhelderend en kwaliteitsverhogend.

In 2008 zijn de 'regionale samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie' tot stand gekomen. Hieronder vindt u deze samenwerkingsafspraken met daarbij behorende onderleggers. Door op de vlaggetjes te klikken kunt u de betreffende onderlegger downloaden.

 

Deze regionale samenwerkingsafspraak geldt voor alle medewerkers van: ziekenhuis Bernhoven, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werkzaam binnen de regio Oss-Uden-Veghel. Voor alle genoemde documenten en aanvullende informatie zie www.netwerkpalliatievezorg.info.

 

Klik hier voor de afdrukversie van het stroomschema.

 

 

Consultatie Palliatieve Zorg

Consultatie tijdens kantooruren:

regio DBBW: 06-23 48 53 68

regio OUV: 0413-40 22 29

 

Tijdens avond/nacht/weekenduren

en feestdagen: 0900-297 16 16

(voor vragen die niet kunnen wachten

tot de volgende werkdag)