Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

 

De openbare casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden. Het thema wordt tijdig bekend gemaakt.

 

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

 

Openbare casuïstiekbesprekingen 2018 

Dit voorjaar is de openbare casuïstiekbespreking gehouden op dinsdag 10 april 2018 in De Pas te Heesch. Het thema van deze avond was: Levenseinde: palliatieve sedatie en euthanasie

 

Een terugblik op deze avond en de presentatie zullen na 20 april op deze site geplaatst worden. Het is nog mogelijk om aan te melden voor de casuïstiekbespreking in 's-Hertogenbosch op 19 april a.s. waar hetzelfde thema op de agenda staat. 

 

De volgende casuïstiekbespreking in de regio Oss-Uden-Veghel staat gepland op dinsdag 20 november.

 

 

Terugblik openbare casuïstiekbesprekingen 2017

De casuïstiekbespeking met als thema: Communincatie in de palliatieve terminale fase

 

heeft op dinsdag 14 november 2017 plaatsgevonden in Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4, 5384 BZ te Heesch.

 

Inhoud:

Tijdens deze casuïstiekbespreking stond centraal:

  • reflecteren op de communicatieve vaardigheden die in de palliatieve zorg gevraagd worden van de zorgverlener,
  • levensvragen of onderwerpen die in de laatste levensfase aan de orde zijn en de manier van reageren op deze vragen zodat de cliënt zich begrepen en gesteund voelt,
  • samenwerking met collegae hulpverleners en een gesprek aangaan over wat een ethisch dilemma kan zijn in de palliatieve zorg en hoe daarnaar te handelen.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van

  • Marria Wester, psycholoog en docent en verbonden aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard
  • Will Lenders, coördinator VPTZ Regio Uden- Veghel
  • Carolien Raap, medewerker deskundigheidsbevordering, Netwerk Palliatieve Zorg, avondvoorzitter

 

Voor een terugblik op deze avond klik hier voor de presentatie.  

 

 

Terugblik eerdere openbare casuïstiekbesprekingen: 

Thema dit voorjaar was:

Pijn in de palliatieve fase, op donderdag 6 april 2017

 

Inhoud

Pijn in de palliatieve fase is een veel voorkomend symptoom. Bij de eerste casuïstiekbespreking die door het Netwerk is georganiseerd is dit onderwerp al behandeld. De regionale samenwerkingsafspraken en landelijke richtlijnen zijn hierin besproken.

In de praktijk leven nog veel vragen met betrekking tot behandeling van pijn en het analyseren van de verschillende soorten pijn. Dit blijkt o.a. uit de consultvragen en evaluaties van de casuïstiekbesprekingen. Dat is dan ook de reden dat dit onderwerp opnieuw behandeld is. Hierbij zijn de nieuwste inzichten en mogelijkheden van pijnbehandeling aan bod gekomen. Ook werd aandacht besteed aan de betekenis van pijn binnen de vier dimensies van de palliatieve zorg, lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten.

 

Het pijnteam van Bernhoven ging inhoudelijk in op wat pijn is, de verschillende soorten pijn en verschillende vormen van behandeling. Met behulp van casuïstiek werd de praktische vertaling gemaakt naar de praktijk.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

  • Gerard Koen, physician assistant Regionaal Pijncentrum Bernhoven
  • Elle van Dijk, pijnconsulent Regionaal Pijncentrum Bernhoven
  • Carolien Raap, medewerker deskundigheidsbevordering, Netwerk Palliatieve Zorg, avondvoorzitter

 

Terugblik op de presentatie van deze avond

Voor de handouts van deze avond klik hier

 

Op 17 november 2016 heeft in Heesch de Openbare casuïstiekbespreking plaatsgehad met als thema: Palliatieve zorg bij mensen met dementie. Onbegrepen gedrag.
Uit de evaluaties van de openbare casuïstiekbesprekingen blijkt dat er veel belangstelling is voor het thema palliatieve zorg voor mensen met dementie. Daarnaast heeft het afgelopen jaar het Verbeterprogramma palliatieve zorg voor mensen met dementie plaatsgevonden waaraan een aantal organisaties uit de regio hebben deelgenomen. Genoeg aanleiding om voor de tweede keer dit thema te behandelen tijdens de casuïstiekbespreking.

 

Eerder is met name ingegaan op het zorgtraject waar de patiënt en naasten mee te maken krijgen. Dit keer werd ingegaan op omgaan met onbegrepen gedrag en de aanvulling op de signaleringsbox palliatieve zorg voor verzorgenden, ontwikkeld door het IKNL. De aanvulling bestaat uit specifieke signalerings-instrumenten en handreikingen gericht op mensen met dementie. Onbegrepen gedrag is één van de symptomen die aan deze signaleringsbox is toegevoegd.

 

Tijdens deze avond werden de deelnemers aan de hand van een casus inzichten en handreikingen meegegeven in omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast heeft het IKNL de aanvulling op de signaleringsbox voor deze specifieke doelgroep gepresenteerd.

 

Afscheid Hedi ter Braak

Hedi ter Braak, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel, heeft vanwege haar afscheid als coördinator  de avond afgesloten met een korte terugblik op de ontwikkelingen in de palliatieve zorg in de regio in de afgelopen 12 jaar.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

- Eveline van Drielen MSc., adviseur Palliatieve Zorg, IKNL

- Henriëtte Houben, Video Interactie Begeleider BrabantZorg

- Hedi ter Braak, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg

- Monique van den Broek, Netwerk Palliatieve Zorg, avondvoorzitter

 

Terugblik op de presentatie van deze avond:

Voor de handouts van deze avond klik hier.

 

 

Op 12 april heeft de openbare casuïstiekbepreking plaats gehad met als thema Creatieve en (ver)beeldende expressie in de palliatieve zorg". 

 

Onderstaand treft u de inhoud aan van deze avond. Voor de presentatie van deze avond verwijzen wij u naar de link in onderstaande tekst.

 

Datum en tijd: Dinsdag 12 april 2016 van 19.00 – 21.30 uur.

Locatie: Van der Valk Hotel Uden-Veghel, Rondweg 2, 5406 NK Uden

 

Inhoud

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, gaat de patiënt vaak op zoek naar nieuwe betekenissen in zijn leven binnen een ziekteproces dat continu voortschrijdt en in intensiteit toeneemt. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat creatieve verwerking op de verschillende domeinen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel domein) ondersteuning kan bieden. Waar woorden vaak tekort schieten, kan bijvoorbeeld beeldende therapie een belangrijke rol spelen. Creatieve en (ver)beeldende verwerking spreekt het onderbewuste aan waardoor men contact kan maken met datgene wat er diep van binnen leeft.

 

Tijdens deze avond hebben we de deelnemers aan de hand van casuïstiek kennis laten maken met het positieve effect van creatieve verwerking bij mensen met een ongeneeslijke aandoening en bij zichzelf. Naast de toelichting op het toepassen en het effect van creatieve verwerking heeft Bram Thomassen in zijn autobiografische voorstelling 'Draadje Los' laten zien wat creatieve verwerking voor hem betekent. 

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

•        Marleen van den Berg, Stichting Chaja Oss e.o.

•        Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter Stichting Kanker in Beeld

•        P.A. Producties, voorstelling Draadje Los door Bram Thomassen

•        Marria Wester, avondvoorzitter Netwerk Palliatieve Zorg

 

Voor een terugblik op deze avond en de presentatie klik hier

 

 

 

Dit najaar heeft de openbare casuïstiekbepreking plaats gehad op donderdag 19 november 2015 met als thema "Stoppen met eten en drinken". 

 

Onderstaand treft u de inhoud aan van deze avond. Voor de presentatie van deze avond verwijzen wij u naar de link in onderstaande tekst.

 

 

Inhoud
Bij de evaluatie van voorgaande casuïstiekbesprekingen werd het onderwerp 'Stoppen met eten en drinken' steeds vaker genoemd als thema voor een volgende bijeenkomst. Dat is de aanleiding geweest om dit thema tijdens de casuïstiekbespreking van dit najaar te behandelen.

 

Bewust stoppen met eten en drinken is een ingrijpende beslissing waardoor overlijden volgt. De verwachting is dat zorgprofessionals steeds vaker te maken zullen krijgen met de situatie dat een patiënt bewust afziet van eten en drinken. Om patiënten in deze situatie goed te kunnen voorbereiden, begeleiden en adequate palliatieve zorgverlening te kunnen geven, is het belangrijk dat zorgprofessionals hier voldoende kennis over hebben.
Tijdens de casuïstiekbespreking zijnn onder andere vragen over de besluitvorming behandeld. Maar ook vragen als: Hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de zorgprofessional te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat als de patiënt toch weer wil eten en drinken? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier?

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:
• Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en Kaderarts Palliatieve zorg Hospice de Duinsche Hoeve
• Petra Kapteijns, verpleegkundige Hospice De Duinsche Hoeve
• Marria Wester, trainer palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg

 

Voor een terugblik op deze avond en de presentatie klik hier

 

 

 

 

 

Terugblik eerdere openbare casuïstiekbesprekingen van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel

 

Op donderdag 16 april  2015 was het thema van de openbare casuïstiekbespreking  "Als de dood nabij is"

 

Onderstaand treft u de inhoud van deze avond aan alsmede de handouts van de presentatie.

 

  

Inhoud
De patiënt in de palliatieve fase ziet in het ziekteproces vaak veel verschillende zorgverleners. Daarnaast komt de patiënt in de meeste situaties in aanraking met verschillende instellingen zoals huisartsenpraktijk, thuiszorg, ziekenhuis en eventueel verpleeghuis of hospice. Palliatieve zorg is dan ook bij uitstek multidisciplinaire zorg en netwerk- en ketenzorg. Hierbij is het van belang dat de verschillende zorgverleners en organisaties dusdanig met elkaar samenwerken dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.
Tijdens deze casuïstiekbespreking werden aan de hand van een casus items besproken die betrekking hebben op continuïteit van palliatieve zorg. Het gaat hierbij onder andere over de rol van de huisarts, specialist, verpleegkundige/verzorgende en andere betrokken disciplines bij het voeren van het gesprek over de laatste fase, signalering, besluitvorming, communicatie en overdracht. Welke hiaten worden gesignaleerd en welke oplossingen zijn/kunnen hiervoor worden gevonden. Daarover is tijdens de bijeenkomst met elkaar van gedachten gewisseld. 

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

•   Allert Vos, internist Bernhoven
•   Carolien Raap, verpleegkundig consulent palliatieve zorg Bernhoven
•   José van der Ven, oncologisch/palliatief wijkverpleegkundige specialistisch team Breederzorg
•   Monique van den Broek, beleidsmedewerker Netwerk Palliatieve Zorg

 

Voor de presentatie en handouts van deze bijeenkomst klik hier

 

 

 

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen

Casuïstiekbespreking najaar 2014

Terugblik op de casuïstiekbespreking van donderdag 13 november 2014. Thema van deze bijeenkomst was: Palliatieve Zorg en ALS en MS.

Lees meer »

Casuïstiekbespreking voorjaar 2014

Terugblik op de casuïstiekbespreking van donderdag 17 april 2014. Thema van deze bijeenkomst was: Palliatieve Zorg en dementie

Lees meer »

Casuïstiekbespreking najaar 2013

Terugblik op de casuïstiekbespreking van november 2013. Thema van deze bijeenkomst was: Palliatieve zorg aan mensen met een neurologische aandoening

Lees meer »

Casuïstiekbespreking voorjaar 2013

Terugblik op de casuïstiekbespreking van 13 juni 2013. Thema van deze bijeenkomst was: Beslissingen rondom het levenseinde

Lees meer »

Agenda regio Oss-Uden-Veghel

Lees meer