Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden. Het thema wordt tijdig bekend gemaakt.

 

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden. Het Netwerk organiseert minimaal twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. 

 

Openbare casuïstiekbesprekingen 2018

Op donderdag 19 april 2018 heeft in Wijkcentrum de Stolp in 's-Hertogenbosch de openbare casuïstiekbespreking plaatsgehad met als thema : Levenseinde: palliatieve sedatie en euthanasie

 

Dr. Tineke Smilde, internist-oncoloog JBZ en voorzitter van het Palliatief Advies Team gaf samen met Ilona van der Loos, gespecialiseerd verpleegkundige bij Vivent en consulent van het Palliatief Advies Team een indrukwekkende voorlichting over het thema palliatieve sedatie en euthanasie. 


Deze avond is speciaal bedoeld voor professionals, voor verzorgenden / verpleegkundigen / geestelijk verzorgers maar ook voor vrijwilligers en andere belangstellenden werkzaam binnen de palliatieve zorg.

 

De presentatie van deze avond wordt binnenkort online gezet 

 

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen 2017

 
De casuïstiekbespeking met als thema: Communincatie in de palliatieve terminale fase 

heeft op donderdag 30 november 2017 plaatsgevonden in Wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497 te 's-Hertogenbosch.

 

Inhoud:

Tjdens deze casuïstiekbespreking stond centraal:

  • reflecteren op de communicatieve vaardigheden die in de palliatieve zorg gevraagd worden van de zorgverlener,
  • levensvragen of onderwerpen die in de laatste levensfase aan de orde zijn en de manier van reageren op deze vragen zodat de cliënt zich begrepen en gesteund voelt,
  • samenwerking met collegae hulpverleners en een gesprek aangaan over wat een ethisch dilemma kan zijn in de palliatieve zorg en hoe daarnaar te handelen.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van

  • Marria Wester, psycholoog en docent en verbonden aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard, tevens avondvoorzitter 
  • Marlein Elbers, centraal coördinator VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. 

 

Voor een terugblik op deze avond: klik hier voor de presentatie van het Netwerk en klik hier voor de presentatie van de VPTZ. 

 

 

 

 

Terugblik eerdere openbare casuïstiekbesprekingen: 

 

 

Thema dit voorjaar was:

Pijn in de palliatieve fase, op donderdag 20 april 2017

 

Inhoud

Pijn in de palliatieve fase is een veel voorkomend symptoom. Bij de eerste casuïstiekbespreking die door het Netwerk is georganiseerd is dit onderwerp al behandeld. De regionale samenwerkingsafspraken en landelijke richtlijnen zijn hierin besproken.

In de praktijk leven nog veel vragen met betrekking tot behandeling van pijn en het analyseren van de verschillende soorten pijn. Dit blijkt o.a. uit de consultvragen en evaluaties van de casuïstiekbesprekingen. Dat is dan ook de reden dat dit onderwerp opnieuw behandeld is met daarbij aandacht voor de nieuwste inzichten en mogelijkheden van pijnbehandeling. Ook is aandacht besteed aan de betekenis van pijn binnen de vier dimensies van de palliatieve zorg, lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten.

 

Tijdens de casuïstiekbespreking is inhoudelijk ingegaan op wat pijn is, de verschillende soorten pijn en verschillende vormen van behandeling. Met behulp van casuïstiek werd de praktische vertaling gemaakt naar de praktijk.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

- Gertjan Wagteveld, anesthesioloog en pijnarts Jeroen bosch Ziekenhuis
- Trudy van Wijnen, specialistisch verpleegkundige oncologie/palliatief verpleegkundige en consulent 1e lijn transmuraal PAT Den Bosch

- Carolien Raap, medewerker deskundigheidsbevordering, Netwerk Palliatieve Zorg, avondvoorzitter

 

Terugblik op de presentatie van deze avond

Voor de handouts van deze avond klik hier

 

 

 

 

Terugblik eerdere openbare casuïstiekbesprekingen: 

najaar 2016 met als thema: Palliatieve zorg bij mensen met dementie. Onbegrepen gedrag

 

Inhoud

Uit de evaluaties van de openbare casuïstiekbesprekingen kwam naar voren dat er veel belangstelling is voor het thema palliatieve zorg voor mensen met dementie. Daarnaast heeft het afgelopen jaar het Verbeterprogramma palliatieve zorg voor mensen met dementie plaatsgevonden waaraan een aantal organisaties uit de regio hebben deelgenomen. Genoeg aanleiding om voor de tweede keer dit thema te behandelen tijdens de casuïstiekbespreking.

 

Eerder is ingegaan op het zorgtraject waar de patiënt en naasten mee te maken krijgen. Dit keer werd ingegaan op omgaan met onbegrepen gedrag en de aanvulling op de signaleringsbox palliatieve zorg voor verzorgenden, ontwikkeld door het IKNL. De aanvulling bestaat uit specifieke signalerings-instrumenten en handreikingen gericht op mensen met dementie. Onbegrepen gedrag is één van de symptomen die aan deze signaleringsbox is toegevoegd.

 

Tijdens deze avond zijn de deelnemers handreikingen meegegeven in omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast heeft het IKNL de aanvulling op de signaleringsbox voor deze specifieke doelgroep gepresenteerd.

 

Afscheid Hedi ter Braak

Hedi ter Braak, coördinator van de Netwerken Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch – Bommelerwaard en Oss-Uden-Veghel, heeft vanwege haar afscheid als coördinator van de netwerken de avond afgesloten met een korte terugblik op de ontwikkelingen in de palliatieve zorg in de afgelopen 12 jaar.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

- Eveline van Drielen MSc., adviseur palliatieve zorg, IKNL

- Henriëtte Houben, Video Interactie Begeleider BrabantZorg

- Hedi ter Braak, Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg

- Marria Wester, Netwerk Palliatieve Zorg, avondvoorzitter

 

Terugblik op de presentatie van deze avond:

Voor de handouts van deze avond klik hier.

 

 

 

Terugblik openbare casuïstiekbespreking voorjaar 2016

Op donderdag 7 april heeft de openbare casuïstiekbepreking plaats gehad met als thema Creatieve en (ver)beeldende expressie in de palliatieve zorg". 

 

Onderstaand treft u de inhoud aan van deze avond. Voor de presentatie van deze avond verwijzen wij u naar de link in onderstaande tekst.

 

Datum en tijd: donderdag 7 april 2016 van 19.00 – 21.30 uur.

Locatie: Wijkcentrum De Stolp te 's-Hertogenbosch

 

Inhoud

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, gaat de patiënt vaak op zoek naar nieuwe betekenissen in zijn leven binnen een ziekteproces dat continu voortschrijdt en in intensiteit toeneemt. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat creatieve verwerking op de verschillende domeinen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel domein) ondersteuning kan bieden. Waar woorden vaak tekort schieten, kan bijvoorbeeld beeldende therapie een belangrijke rol spelen. Creatieve en (ver)beeldende verwerking spreekt het onderbewuste aan waardoor men contact kan maken met datgene wat er diep van binnen leeft.

 

Tijdens deze avond hebben we de deelnemers aan de hand van casuïstiek kennis laten maken met het positieve effect van creatieve verwerking bij mensen met een ongeneeslijke aandoening en bij zichzelf. Naast de toelichting op het toepassen en het effect van creatieve verwerking heeft Bram Thomassen in zijn autobiografische voorstelling 'Draadje Los' laten zien wat creatieve verwerking voor hem betekent. 

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

Marleen van den Berg, Stichting Chaja Oss e.o.,

Maarten de Gouw, Programma Manager Stichting Kanker in Beeld,

P.A. Producties, voorstelling Draadje Los door Bram Thomassen,

Monique van den Broek, avondvoorzitter Netwerk Palliatieve Zorg

 

Voor een terugblik op deze avond en de presentatie klik hier

 

 

Dit najaar heeft de openbare casuïstiekbespreking plaats gehad op dinsdag 10 november 2015 met als thema "stoppen met eten en drinken".

 

Onderstaand treft u de inhoud aan van deze avond. Voor de presentatie van deze avond verwijzen wij u naar de link in onderstaande tekst.

 

 

Inhoud
Bij de evaluatie van voorgaande casuïstiekbesprekingen werd het onderwerp 'Stoppen met eten en drinken' steeds vaker als thema genoemd voor een volgende bijeenkomst. Dat is de aanleiding geweest om dit thema tijdens de casuïstiekbespreking van dit najaar te behandelen.

Bewust stoppen met eten en drinken is een ingrijpende beslissing waardoor overlijden volgt. De verwachting is dat zorgprofessionals steeds vaker te maken zullen krijgen met de situatie dat een patiënt bewust afziet van eten en drinken. Om patiënten in deze situatie goed te kunnen voorbereiden, begeleiden en adequate palliatieve zorgverlening te kunnen geven is het belangrijk dat zorgprofessionals hier voldoende kennis over hebben.
Tijdens de casuïstiekbespreking zijn onder andere vragen over de besluitvorming behandeld. Maar ook vragen als: Hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de zorgprofessional te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat als de patiënt toch weer wil eten en drinken? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier?

 

De avond werd ingevuld met medewerking van
• Margot Verkuylen, Specialist ouderengeneeskunde en Kaderarts Palliatieve zorg Hospice de Duinsche Hoeve
• Twan de Visser, verpleegkundige Hospice De Duinsche Hoeve
• Monique van den Broek, beleidsmedewerker Netwerk Palliatieve Zorg

 

 

Voor een terugblik op deze avond en de presentatie klik hier

 

 

 

 

Terugblik eerdere openbare casuïstiekbesprekingen van het Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard

 

Op dinsdag 21 april 2015 was het thema van de openbare casuïstiekbespreking "Samenwerken in de palliatieve zorg: praktische vertaling van de zorgmodule palliatieve zorg"

Onderstaand treft u de inhoud van deze avond aan alsmede de handouts van de presentatie.

 

Inhoud

De patiënt in de palliatieve fase ziet in het ziekteproces vaak veel verschillende zorgverleners. Daarnaast komt de patiënt in de meeste situaties in aanraking met verschillende instellingen zoals huisartspraktijk, thuiszorg, ziekenhuis en eventueel verpleeghuis of hospice. Palliatieve zorg is dan ook bij uitstek multidisciplinaire zorg en netwerk- en ketenzorg. Hierbij is het van belang dat de verschillende zorgverleners en organisaties dusdanig met elkaar samenwerken dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

 

Tijdens deze casuïstiekbespreking zijn aan de hand van een casus items besproken die betrekking hebben op continuïteit van palliatieve zorg. Het gaat hierbij onder andere over de rol van de huisarts, specialist, verpleegkundige/ verzorgende en andere betrokken disciplines bij het voeren van het gesprek over de laatste fase, signalering, besluitvorming, communicatie en overdracht. Welke hiaten worden gesignaleerd en welke handreikingen worden door de zorgmodule palliatieve zorg hierin geboden. Tijdens de casuïstiekbespreking is met aanwezigen van gedachten gewisseld over de verschillende thema's met als doelstelling elkaar te inspireren en mogelijke verbeterpunten in de zorg te bespreken.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:
•   Ilona van der Loos, oncologie verpleegkundige en palliatief verpleegkundige i.o., Vivent
•   Willia van Alebeek, verpleegkundige VTT-team, verpleegkundig consulent palliatieve zorg en palliatief verpleegkundige i.o., Vivent

•   Eric van Rijswijk, huisarts in Den Dungen
•   Monique Kappen, specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Elde
•   Hedi ter Braak, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg

 

Voor een terugblik op deze avond en de presentatie klik hier.

 

  

 

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen

Casuïstiekbespreking najaar 2014

Terugblik op de casuïstiekbespreking van dinsdag 4 november 2014 met als thema Palliatieve zorg en ALS en MS.

Lees meer »

Casuïstiekbespreking voorjaar 2014

Terugblik op de casuïstiekbespreking van dinsdag 22 april 2014 met als thema Palliatieve zorg en dementie.

Lees meer »

Casuïstiekbespreking najaar 2013

Terugblik op de casuïstiekbespreking van november 2013 met als thema: Palliatieve zorg aan mensen met een neurologische aandoening

Lees meer »

Casuïstiekbespreking voorjaar 2013

Terugblik op de casuïstiekbespreking van 21 mei 2013 met als thema: Beslissingen rondom het levenseinde

Lees meer »

Agenda regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard

Lees meer