Onderzoek naar het bieden van nazorg door Vivent thuiszorg

Professionals, beleidsmakers en verzekeraars zijn van mening dat nazorg een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is om te voorkomen dat naasten risico lopen op psychische/fysieke gezondheidsproblemen na het overlijden (Zorgverzekeraars Nederland, 2017). Er zijn echter geen specifieke richtlijnen hoe nazorg in de thuissituatie er uit zou moeten zien. In opdracht van Vivent en Avans hogeschool is er een implementatievoorstel geschreven om nazorg te bieden aan naasten.

Het vooronderzoek bestond uit een uitgebreide literatuurstudie, een focusgroepinterview en een analyse van de reeds beschikbare documenten binnen Vivent. Hierdoor kon de huidige en wenselijke situatie beschreven worden en de uiteindelijke vraagstelling bepaald worden. Deze luide: op welke manier kan het onderdeel'nazorg fase' uit de zorgmodule palliatievezorg geimplementeerd worden bij Vivent.

 

Er is een keuze gemaakt om deze nazorg te gaan bieden in de vorm van huisbezoeken. Uitgangspunt is dat het expliciet niet de bedoeling is een langdurige zorgrelatie aan te gaan met de naasten, deze huisbezoeken zullen dan ook gelimiteerd zijn tot maximaal 4 bezoeken. Het eerste huisbezoek is bedoelt om de zorg van de overleden cliënt af te sluiten en praktische zaken te regelen, tijdens het tweede huisbezoek wordt de rouwvragenlijst (IKNL, 2010) ingevuld. Het derde en vierde huisbezoek zijn bedoelt om ingezette acties te evalueren en zo nodig bij te stellen. 

 

Indien er signalen zijn voor gecompliceerde rouw zal in overleg met de naaste de huisarts op de hoogte worden gesteld en er worden doorverwezen naar gespecialiseerde professionals. Ook als er geen signalen zijn voor gecompliceerde rouw maar wel behoefte aan contact met professionals of vrijwilligersorganisaties kan er worden doorwezen.

 

Een belangrijk aandachtspunt is: de signalerende en preventieve taak van de wijkverpleegkundige om nazorg te indiceren.

 

Om de implementatie te ondersteunen is er een handleiding geschreven met achtergrond informatie over rouw, werkwijze van indiceren en declareren. Er is een folder beschikbaar voor naasten met daarin informatie over onze zorgverlening. De sociale kaart is beschikbaar.
Er is uiteindelijk gekozen om de implementatie eerst op kleine schaal uit te proberen, alvorens over te gaan op Vivent brede implementatie. In het najaar zal 'nazorg' breed geïmplementeerd worden bij Vivent thuiszorg.

 

Onderzoeksteam:

Corrie Baars (Vivent VTT team, oncologie verpleegkundige)
Matthijs Hoos ( Overbetuwe thuiszorg ,HBO verpleegkundige io)
Marjo Terlouw (Vivent palliatief verpleegkundige)
Ilona van der Loos (Vivent Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie & palliatieve zorg)

 

Meer informatie is op te vragen via:
i.vanderloos@Vivent.nl