Voortgang verbeterprogramma dementie

Eerder informeerden wij u al via deze nieuwsbrief over het Verbeterprogramma palliatieve zorg bij mensen met dementie. Een project in samenwerking met de Ketenzorg Dementie en gesubsidieerd door ZonMw. Inmiddels zijn alle 12 deelnemende organisaties gestart met de uitrol van het Verbeterprogramma. De inhoud zetten we hieronder uiteen:

Verbeterprogramma palliatieve zorg bij dementie

Eerder bent u in deze nieuwsbrief al geïnformeerd over het Verbeterprogramma palliatieve zorg bij mensen met dementie. Een project in samenwerking met de Ketenzorg Dementie en gesubsidieerd door ZonMw.

Inmiddels zijn alle 12 deelnemende organisaties gestart met de uitrol van het Verbeterprogramma. Om een beeld te krijgen van de inhoud van het Verbeterprogramma zetten we de verschillende onderdelen hieronder uiteen:

-          Implementatie van de denk- en werkmethode signalering palliatieve zorg door verzorgenden, ontwikkeld voor het IKNL. De projectleider heeft hierover contact met de facilitator van de organisaties en maakt hier op organisatieniveau afspraken over.

-          Basisscholing palliatieve zorg bij mensen met dementie. Tijdens deze scholing doen verzorgenden kennis op en wisselen ervaringen uit over palliatieve zorgverlening bij deze specifieke doelgroep. Daarbij leren de verzorgenden ook werken met de denk- en werkmethode signalering palliatieve zorg door verzorgende.

-          Versterken samenwerking met de Ketenzorg dementie. De casemanagers dementie sluiten op onderdelen van de basisscholing aan om kennis op te doen maar ook kennis te delen. Daarnaast worden praktijkervaringen uitgewisseld en nagegaan op welke onderdelen samenwerking verbeterd kan worden.

-          Trainen van trainers binnen de eigen organisatie. Enkele deelnemende organisaties hebben ervoor gekozen intern deskundigen op te leiden tot trainer palliatieve zorg. Hiervoor is een 'train de trainer' scholing opgezet.

-          Feedback op aanvulling signaleringsbox palliatieve zorg bij dementie. Het IKNL locatie Rotterdam is bezig met een aanvulling op de signaleringsbox voor de doelgroep dementie. Deze aanvulling wordt ingebracht bij de scholing waarbij cursisten feedback kunnen geven op de aanvulling. Deze feedback wordt door de projectleider teruggekoppeld met het IKNL locatie Rotterdam.

-          Effectevaluatie uitgevoerd door het Nivel. Deze effectevaluatie bestaat uit een voor- en een nameting, waarin de ervaren kwaliteit van zorg in de laatste week van het leven van overleden cliënten met dementie wordt gemeten, door de nabestaanden van deze cliënten een vragenlijsten te sturen, de 'CQ index Palliatieve Zorg voor nabestaanden'. Deze meting vindt plaats vooraf dat er met de scholing gestart wordt en negen maanden hierna. 

De komende periode staat vooral in het teken van het voortzetten van de scholingen en het maken en uitvoeren van afspraken over de implementatie van de denk- en werkmethode signalering palliatieve zorg door verzorgenden. Het project wordt nog voor de zomer afgerond. In de volgende nieuwsbrief meer over dit project.